ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden VITA Skin Therapy Antwerp BV

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen die u stelt met VITA Skin Therapy Antwerp BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0742892514

Door de toegang tot en het gebruik van de website, het ondergaan van behandelingen evenals door elke andere samenwerking met VITA Skin (van welke aard ook) verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Artikel 2

 1. De huidtherapeuten bij VITA Skin Therapy Antwerp BV zullen behandelingen voor de verbetering en verzorging van de huid steeds naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. De cliënt is verantwoordelijk voor het aangeven van correct informatie, vanaf het eerste consult en elk aansluitend contact nadien, zodat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de huidtherapeute worden meegedeeld.

 3. VITA Skin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de huidtherapeute is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 4. De huidtherapeute zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3

Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan VITA Skin melden.

 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag VITA Skin 50 % van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

 3. Indien de cliënt bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de huidtherapeute de gehele afspraak annuleren en toch 50 % van het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

 4. Indien de cliënt meermaals laattijdig annuleert, of te laat arriveert, dan behoudt VITA Skin zich het recht voor de klant te verzoeken ofwel een reservatiekost te storten, ofwel de behandeling vooraf volledig te betalen, en de gestorte som in te houden bij laattijdige annulatie of no show. Indien de cliënt dit weigert, behoudt VITA Skin zich het recht voor verdere afspraken te weigeren voor de cliënt.

 5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2,3 en 4 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy

 1. De cliënt voorziet de huidtherapeute van alle relevante info, vanaf het eerste contact, waarvan de huidtherapeute aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling/uitvoeren van de verkoop.

 2. De huidtherapeute is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling, incl via sociale media of email verkeer

 3. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 5

Betaling ter plaatse, bij behandeling / aankoop ter plaatse

 1. VITA Skin vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de webshop. Aanvullende voorwaarden specifiek voor de webshop, vindt u op de webshop.

 2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.

 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt, en niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen, tenzij anders vermeldt.

 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen (cash, bc, Visa, Mastercard, geldige giftcard).

 5. Als de betaling niet contant is overeengekomen, dient betaling te geschieden via overschrijving binnen 5 dagen na datum op het door VITA Skin aangegeven bankrekeningnummer.

 6. De aanvraag van een factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen. De betaling wordt voldaan bij uitvoeren van de behandeling/aankoop, en de cliënt zorgt voor de nodige data om de factuur nadien te ontvangen.

 7. Indien wordt overeengekomen dat betaling via factuur wordt toegelaten, dient de dient betaling te geschieden via overschrijving binnen 5 dagen na datum op het door VITA Skin aangegeven bankrekeningnummer.

 8. Laattijdige betalingen zullen na een eerste herinneringsbrief van VITA Skin aanleiding geven tot een forfaitaire verhoging van 50 euro voor administratiekosten en tevens zal op het verschuldigde bedrag een nalatigheidsinterest worden aangerekend van 7,5 % op jaarbasis.

 9. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum/behandeling zijn factuur /betaling nog niet heeft voldaan, is VITA Skin gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 6

Aansprakelijkheid

 1. VITA Skin is niet aansprakelijk voor enige schade die wij zouden veroorzaken door onze fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van onze werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding.

 2. VITA Skin is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de huidtherapeute is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

 3. De aansprakelijkheid van VITA Skin is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product of de behandeling in kwestie overschrijden.

VITA Skin is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar het instituut.

Artikel 7

Klachten na behandeling of na aankoop product

Elke klacht dient, op straffe van verval, binnen de 3 werkdagen na vaststelling, te worden gemeld aan VITA Skin. De melding dient een duidelijke omschrijving van de klacht te omvatten en schriftelijk te worden gemeld aan VITA Skin Therapy Antwerp BV, Montignystraat 15, 2018 Antwerpen of via email op het adres: admin@vitaskintherapy.be

Na ontvangst van uw duidelijke klacht zal VITA Skin u contacteren en een voorstel formuleren om tegemoet te komen aan uw klacht. Dit voorstel zal steeds bestaan uit een controle van uw klacht en vervolgens een voorstel om tegemoet te komen aan uw klacht. U heeft dan gedurende 5 werkdagen de tijd om te reageren op het door VITA Skin geformuleerde voorstel.

 • ofwel bent u akkoord met het voorstel en zal een afspraak worden gemaakt om dit uit te voeren;
 • ofwel ben u niet akkoord met het voorstel en dan laat u dit schriftelijk en met uw motieven kennen aan VITA Skin.

Slechts na het doorlopen van voormelde minnelijke procedure kan er formeel een klacht worden ingediend, in rechte dan wel via aangifte bij de verzekering.

Artikel 8

Beschadiging en diefstal

 1. VITA Skin heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar VITA Skin is gevestigd.

 2. VITA Skin meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 9

Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in het instituut te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de huidtherapeute het recht de cliënt de toegang tot het instituut te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 3. Bij VITA Skin wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten.

 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 10

Webshop:

VITA Skin Therapy Antwerp BV is tevens eigenaar van webshop vitaskinshop.eu en verwijst klanten van VITA Skin daarnaar door voor online aankopen.

De algemene voorwaarden voor de webshop vind je op de webshop zelf.

Artikel 11

Klantenkaart:

De klantenkaart is op basis van aantal beurten per behandeling (abonnementsbasis). Afhankelijk van de behandeling, kan een andere incentive worden voorgesteld (korting, zone gratis etc). De incentive wordt meegedeeld door de huidtherapeute en genoteerd op de klantenkaart.

De fysieke kaart geldt als bewijs, bij verlies vervalt deze en verliest de waarde. De kaart kan nooit geruild worden voor baar geld, of als betaalmiddel worden beschouwd.

Artikel 12

Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen VITA Skin en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.

 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van VITA Skin (www.vitaskintherapy.be) en ze zijn ook in het instituut beschikbaar.

 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

April 2020, versie 01